Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2013. gada 24. februāri.
Papildinājumos iekļauti 21. novembra grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā un 6. novembra grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā.
Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 1. pants «Likumā lietotie termini» – par terminu «apbūves zeme» un tā skaidrojumu, kas saistīts ar izmaiņām kopš šī gada 1. janvāra, kā arī niansēm, paužot autoru skatījumu, ko var izmantot par apliecinājumu; par terminu «mazas vērtības dāvana», kas ir būtiska definīcija, izvērtējot PVN piemērošanu preču vai pakalpojumu nodošanai bez atlīdzības;
  • 6. pants «Preču piegādei par atlīdzību un pakalpojuma sniegšanai par atlīdzību pielīdzināmie darījumi»;
  • 30. pants «Noteikumi citu pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanai» – ar 2014. gada 1. janvārī PVN likumā ir iekļauts precizējums, kas skaidri nosaka, ka PVN likuma šajā pantā ietvertais regulējums par pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanu preču transporta pakalpojumam ir piemērojams tikai tad, ja minētos pakalpojumus sniedz noteiktām personām;
  • 37. pants «Ar nodokli apliekamā vērtība darījumos ar nekustamo īpašumu» – skaidroti panta jauno daļu – ceturtās un piektās daļas – nosacījumi, akcentējot nianses par dzīvokļiem, kas tikuši izmantoti (izīrēti) un kas nav tikuši lietoti;
  • 43. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana preču piegādēm» – skaidrota situācija, kāda ir šobrīd, kad kopš 1. janvāra vairs nav spēkā norma, kas paredzēja PVN 0% likmi tā saucamajos «trīsstūrveida darījumos»;
  • 55. pants «Vispārīgie noteikumi nodokļa maksātāja reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā» – par nodokļa maksātāja tiesībām reģistrēties vai nereģistrēties kā PVN maksātājam.