Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2013. gada 5. novembri.
Papildinājumos iekļauti 19. septembra grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī) un grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī).
Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 1. pants «Likumā lietotie termini» – par terminu «Eiropas Savienības teritorija – dalībvalstu teritoriju kopums», vienkāršotu renovāciju, kā arī iekļauts apkopojums par ES valstīm/teritorijām attiecībā uz vienoto muitas un nodokļu teritoriju;
  • 5. pants «Ar nodokli apliekamie darījumi» – par mantisko ieguldījumu pamatkapitālā;
  • 28. pants «Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma sniegšanas vieta» – par terminu «transportlīdzeklis» un nepārtrauktu valdījumu;
  • 37. pants «Ar nodokli apliekamā vērtība darījumos ar nekustamo īpašumu» – par to, ka ar nodokli ir apliekama starpība starp ēkas vai būves pārdošanas vērtību un šīs ēkas vai būves vērtību pirms renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu uzsākšanas;
  • 144. pants «Īpaša nodokļa piemērošanas kārtība lietota nekustamā īpašuma piegādes darījumos» – par to, ka ES dalībvalsts var dot tiesības nodokļa maksātājiem izvēlēties piemērot PVN lietota nekustamā īpašuma piegādei, ilustrējot ar piemēriem.

Ieskats materiālā:

Termins «transportlīdzeklis»

Lai noteiktu, vai PVN likuma 28. pants ir piemērojams konkrētam nomas darījumam, ir svarīgi saprast, kas ir transportlīdzeklis šīs normas piemērošanas izpratnē. Termins «transportlīdzeklis» ir skaidrots Padomes 2011. gada 15. marta Īstenošanas regulas Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk – regula Nr. 282/2011), 38. pantā. Saskaņā ar minēto regulas pantu termins «transportlīdzeklis» ietver gan mehāniskos transportlīdzekļus, gan pārējos transportlīdzekļus, kā arī citu aprīkojumu un ierīces, kas paredzētas pasažieru vai priekšmetu pārvadāšanai no vienas vietas uz citu vietu, kurus var vilkt vai stumt ar transportlīdzekļa palīdzību un kurus parasti paredzēts izmantot un kurus faktiski izmanto pārvadāšanai.