Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2014. gada 15. augustu. Papildinājumi veikti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma jaunākajiem grozījumiem, kas pieņemti 2014. gada 12. jūnijā.

Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, stājas spēkā būtiskas izmaiņas elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas nosacījumos.

Rokasgāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 1. pants «Likumā lietotie termini» – Ko atbilstoši normatīvajiem regulējumiem uzskata par elektroniski sniegtiem pakalpojumiem?  Kas pēc savas būtības neatbilst elektroniski sniegto pakalpojumu definīcijai? Ko uzskata par apraides pakalpojumiem? Un kas neatbilst definīcijai «apraides pakalpojumi»?
  • 27. pants «Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vieta» – detalizēti raksturots piemērs atbilstoši jaunākajiem grozījumiem, ja Latvijas nodokļa maksātājs sniedz telekomunikāciju pakalpojumus personai, kuras mītnes vieta ir cita ES valsts. Kā noteikt klienta (kas nav nodokļa maksātājs) atrašanās vietu? Kādi pieņēmumi ir ietverti PVN regulā, lai  nodrošinātu skaidrību un noteiktību par pakalpojumu saņēmēju piederības vietas noteikšanu visās 28 ES dalībvalstīs? Kādi ir pierādījumi pakalpojumu saņēmēja piederības vietas noteikšanai un pieņēmumu atspēkošanai?
  • 30. pants «Noteikumi citu pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanai» – Kā rīkoties atbilstoši jaunākajiem grozījumiem, ja Latvijas PVN maksātājs sniedz apraides pakalpojumus personai, kura nav nodokļa maksātājs un kuras mītnes vieta ir Krievija?