Rokasgrāmatas autors SIA «Deloitte Latvia» papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2012. gada 10. maiju.
Papildināta 2. panta «Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā   vērtība» ceturtā daļa, kura nosaka preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumos ar nodokli apliekamo vērtību. Papildinājumos raksturoti EST sprieduma lietas C-285/10 Campsa Estaciones de Servicio SA apstākļi.
13.6. panta «Nodokļa piemērošana būvniecības pakalpojumiem» trešajā daļā izvērsts skaidrojums par situācijām, kad PVN piemērošana atkarīga no ģenerāluzņēmējiem un apakšuzņēmējiem. Situācijas ilustrēšanai izmantots piemērs no prakses. Tāpat arī precizēts minētā panta septītās daļas skaidrojums.