Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2014. gada 21. janvāri.

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par nodokļiem un nodevām» un likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» panti, šajos likumos minētās summas latos izsakot eiro valūtā atbilstoši grozījumiem, kas Saeimā ir pieņemti 2013. gada 19. decembrim.

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par nodokļiem un nodevām» šādu pantu komentāri:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini» – par saistītajām personām un personām, kuras uzskata par riska personām. Līdz ar to VID tiek piešķirtas pilnvaras kontroles pasākumu veikšanai veidot riska personu datubāzi, kas ļauj vērsties pret ļaunprātīgām nodokļu nemaksāšanas shēmām un struktūrām;
 • 8. pants «Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi» – par jauno subsidētās elektroenerģijas nodokli un izmaiņām mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā;
 • 20. pants «Konkrētu nodokļu administrēšana» – par jaunā – subsidētās elektroenerģijas – nodokļa administrēšanu. Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums ir pieņemts Saeimā 2013. gada 6. novembrī, un tas stājās spēkā ar 2014. gada 1. janvāri;
 • 26. pants «Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa» – par jaunu normu – akcizēto naftas produktu tirgotāja nodokļa nodrošinātāja atbildību par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) parāda samaksu, ja pats nodokļa maksātājs nav samaksājis šo parādu. Šī norma ir pieņemta Saeimā 2013. gada 6. novembrī un stājās spēkā ar 2014. gada 1. janvāri;
 • 26.2 pants «Nodrošinājums par iespējamo pievienotās vērtības nodokļa parāda samaksu darījumos ar naftas produktiem» – jauns pants, kas ir spēkā ar 2014. gada 1. janvāri. Jaunie papildinājumi paredz pienākumu licencētam akcizēto naftas produktu tirgotājam, kas ir arī reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) nodrošinājumu, tādējādi nodrošinot savu atbildību;
 • 34.3 pants «Lēmuma pieņemšana par personas iekļaušanu riska personu sarakstā» – ar 2014. gada 1. janvāri VID ir piešķirtas pilnvaras kontroles pasākumu veikšanai veidot riska personu datubāzi, kas ļauj vērsties pret ļaunprātīgām nodokļu nemaksāšanas shēmām un struktūrām, sodot komercsabiedrību amatpersonas, tai skaitā arī atņemot tiesības ieņemt amatus komercsabiedrībās.

Savukārt likumam «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» papildināti un aktualizēti šādu pantu komentāri:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini» – par ārkārtas dividenžu maksājumiem zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs reģistrētām personām un reprezentatīviem vieglajiem automobiļiem;
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais ienākums, nodokļa likme un taksācijas periods» – par izmaiņām nodokļa piemērošanā noteiktiem maksājumiem zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs reģistrētām personām un izņēmumiem no nodokļa ieturēšanas pienākuma;
 • 5. pants «Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi» – par izmaiņām ar nodokli apliekamā ienākuma palielināšanai par izdevumiem, kas saistīti ar reprezentatīvu vieglo automobiļu uzturēšanu;
 • 6. pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana» – par izmaiņām atsevišķu nodokļu atvieglojumu piemērošanā ar 2014. gadu;
 • 6.4 pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana par procentu maksājumiem» – par izmaiņām pieļaujamo procentu izdevumu aprēķināšanā, par kādiem ir samazināms ar nodokli apliekamais ienākums;
 • 12. pants «Īpaši noteikumi attiecībā uz saistītiem uzņēmumiem» – par saistītu uzņēmumu definīcijas papildināšanu sakarā ar 2013. gada 6. novembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā, ar kuriem ar 2014. gada 1. janvāri no likuma ir izslēgti noteikumi par zaudējumu pārnešanu uzņēmumu grupā (14.1 pants);
 • 13. pants «Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu» – par reorganizācijas rezultātā pārņemto aktīvu nolietojuma aprēķināšanu;
 • 22. pants «Deklarācija sastādīšana un nodokļa maksāšana» – par minimālā nodokļa (50 eiro) ieviešanu ar 2014. gadu;
 • 24. pants «Nodokļa ieturēšana» – par izmaiņām nodokļa ieturēšanā no maksājumiem nerezidentiem;
 • 27. pants «Atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtība» – par VID izdotu iekšēju instrukciju piemērošanu;
 • UIN 2. pielikums «2014. gadā piemērojamās nodokļu konvencijas» – par starpvalstu līgumiem (konvencijām) par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, kuru piemērošana ir uzsākta ar 2014. gada 1. janvāri.