Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2013. gada 16. aprīli. Komentāri veikti atbilstoši 2013. gada 14. marta (stājās spēkā šī gada 10. aprīlī) grozījumiem likumā «Par nodokļiem un nodevām» un 2013. gada 7. marta grozījumiem likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli».

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti šādi likuma «Par nodokļiem un nodevām» komentāri:

 • 1. pantā «Likumā lietotie termini» – par nodokļa un nodevas definīciju, kā arī informācijas apmaiņu ar citu valstu nodokļu administrācijām;
 • 8. pantā «Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi» – par uzņēmuma
  vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanu, ja vieglais autotransporta līdzeklis tiek patapināts vai tiek izmantots saimnieciskā darbībā uz darba līguma pamata;
 • 10. pantā «Nodevu sistēma» – par Ministru kabineta kompetenci noteikt valsts nodevas apmēru, kā arī kārtību, kā tiek atmaksāta valsts nodeva negatīva administratīva akta izdošanas gadījumā;
 • 12. pantā «Pašvaldību nodevu objekti» – par pašvaldību tiesībām iekasēt maksu par pakalpojumiem;
 • 18.1 pants «Nodokļu administrācijas pienākumi attiecībā uz nodokļiem, nodevām un citiem valsts noteiktajiem maksājumiem, kas tiek uzlikti saskaņā ar Eiropas Savienības un tās dalībvalstu normatīvajiem aktiem» – par nodokļu administrācijas pienākumiem sniegt informāciju pēc citas Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu administrācijas pieprasījuma par visa veida nodokļiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
 • 23.1 pants «Nodokļu iemaksāšana budžetā» – par izmaiņām kārtībā, kā valsts budžetā ieskaita nokavēto nodokļu maksājumu un nodokļu atbalsta pasākumu ietvaros veikto maksājumu;
 • 34.1 pants «Saimnieciskās darbības apturēšana normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos» – par Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarām pieņemt lēmumu par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu un šī lēmuma pārsūdzēšanas kārtību;
 • 34.2 pantā «Nodokļu maksātāja apturētās saimnieciskās darbības atjaunošana» – par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības atjaunošanas nosacījumiem un Valsts ieņēmumu dienesta pienākumiem paziņot un publicēt informāciju par lēmumu par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības atjaunošanu.

Tāpat rokasgrāmatā atbilstoši jaunākajiem grozījumiem papildināta likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» 5. panta «Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi» devītā daļa  – par  aizliegumu iekļaut ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos mantiska vai citāda rakstura labumus, kuri doti valsts amatpersonai kā kukulis vai arī privātpersonai komerciālas uzpirkšanas nolūkos.

Aktualizēti arī minēto likumu komentāru šādi pielikumi:

 • NN 1. pielikums «Likuma «Par nodokļiem un nodevām» piemērošanai izdotie Ministru kabineta noteikumi»;
 • UIN 1. pielikums «Ar likumu «Par uzņēmuma ienākuma nodokli» saistītie tiesību akti un tā piemērošanai izdotie Ministru kabineta noteikumi».