Jaunākajos papildinājumos – komentāri par aktuāliem nodokļu jautājumiem un īpaša vizuāla informācija abonentiem – domu karte «Nodokļi Latvijā».

Autors SIA LAW & FINANCE ONLINE jaunākajos komentāros:

 • aplūko faktisko situāciju par personu iekļaušanu VID riska personu reģistrā trīs gadus pēc šādu grozījumu spēkā stāšanās, kā arī iekļauj aktuālo tiesu prakse – sūdzību par to izskatīšanu;
 • aplūko nodokļu maksātāja tiesības un tiesiskās sekas uzziņas pieprasīšanā par pareizu nodokļu piemērošanu konkrētā situācijā;
 • papildina informāciju par kārtību, kādā veic maksājumus nerezidentiem no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām. Pirms nodokļa ieturēšanas no dividendēm vai apliekamā ienākuma palielināšanas papildus jāvērtē informācijas apmaiņas līgumu ar šīm valstīm un teritorijām esamība, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vietnē publicētās informatīvās tabulas informāciju par jurisdikcijām, kas piedalās Konvencijas par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā;
 • precizē aktuālās likmes.

Rokasgrāmatas abonenti saņem īpašu vizuālu materiālu – domu karti «Nodokļi Latvijā», kurā vizuāli uzskatāmi apkopoti visi nodokļu veidi. Domu karte veidota sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem šī domu karte būs iekļauta rokasgrāmatas jaunajā nodaļā, kā arī to saņems elektroniskā formātā, tāpēc, lūdzu, precizējiet savas e-pasta adreses, sūtot uz rokasgramatas@db.lv.

Savukārt elektroniskās rokasgrāmatas abonenti var lejupielādēt PDF formātā, izmantojot rokasgrāmatas nodaļu «Papildinformācija» (sk. rokasgrāmatas beigās).

Jāatzīmē, ka šī jau ir otrā domu karte, kas iekļauta nodokļu komentāru rokasgrāmatās un veidota sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem.

Drīzumā publicēsim atsevišķu rakstu par šo domu karti, tā vēršot uzmanību uz rokasgrāmatu pārmaiņām.
Papildinformācijai par domu kartēm aicinām skatīties šeit:

Papildus norādām, ka komentāri ir saistīti ar šādiem likumu pantiem:
Likuma «Par nodokļiem un nodevām»:

 • 5. pants «Noteikumi»;
 • 8. pants «Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi»;
 • 34.3 pants «Lēmuma pieņemšana par personas iekļaušanu riska personu sarakstā».

Likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli»:

 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods»;
 • 5. pants «Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi»;
 • 6.4 pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana par procentu maksājumiem»;
 • 11. pants «Dividenžu aplikšana ar nodokli»;
 • 13. pants «Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu».

Turpinot otrā gada sadarbību, SIA LAW & FINANCE ONLINE aktualizē «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.