Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 15. oktobri.

Rokasgrāmatā ir pieejami likuma «Par nodokļiem un nodevām» jaunākie grozījumi, kas pieņemti 17. septembrī un stājās spēkā 13. oktobrī.

«Šajos papildinājumos ir komentēti grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», kuros ir informācija par kārtību, kādā VID sniedz kredītinformācijas birojam datus par fizisko personu ienākumiem. Tāpat šajos grozījumos ir precizējumi attiecībā uz uzņēmuma pamatdarbības veida noteikšanu un ir paplašināts to gadījumu skaits, kuros nodokļu maksātājs var slēgt vienošanās līgumus ar VID,» skaidro rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia.

Līdz ar to rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par nodokļiem un nodevām» šādu pantu komentāri:

  • 1. pants «Likumā lietotie termini» – Kā uzņēmumi, kas nodarbojas ar vairākiem vai grūti izšķiramiem saimnieciskās darbības veidiem var gūt priekšrocības?
  • 2. pants «Likuma darbības sfēra» – Kāds turpmāk ir VID pienākums zināmos apstākļos?
  • 7.2 pants «Valsts ieņēmumu dienesta izdotā administratīvā akta un citu lēmumu un dokumentu paziņošana, izmantojot elektroniskos sakarus» – Kā tagad novērstas neskaidrības par VID informāciju, kas nav administratīvā akta formā?
  • 15. pants «Nodokļu maksātāju pienākumi» – Kāds ir jaunās panta daļas mērķis, un kādas neskaidrības paredzēts novērst?
  • jaunais likuma pants – 22.1 pants «Informācijas par fiziskās personas ienākumiem sniegšana kredītinformācijas birojam» – Kas nav atļauts kredītinformācijas birojam, un kas neietilpst VID pienākumos?
  • 41. pants «Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšana» – Kā ar jaunajiem grozījumiem, kas stājās spēkā ar 13. oktobri, ir paplašināts to gadījumu skaits, kad vienošanās līguma noslēgšana ar VID ir iespējama?