Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 10. aprīli.

Rokasgrāmatā ir pieejami likumu jaunākie grozījumi – likuma «Par nodokļiem un nodevām» grozījumi, kas Saeimā ir pieņemti līdz 2015. gada 26. martam, un likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» grozījumi, kas pieņemti līdz 2015. gada 19. februārim.

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par nodokļiem un nodevām» šādu pantu komentāri:

  • 7.1 pants «Padziļinātās sadarbības programma» – Kādas izmaiņas spēkā ar 2015. gadu? Kas ir jānodrošina visā programmas dalības laikā?
  • 9. pants «Valsts nodokļu sadalījums pa budžetiem» – Kāda prakse tiek pārtraukta ar šī gada sākumu? Kā vienīgi tiek piemērots sadalījums nodokļu iemaksai valsts un pašvaldības budžetos praksē?
  • 15. pants «Nodokļu maksātāju pienākumi» – Kāda jauna īpašā informācijas apmaiņa ar ASV ir spēkā?

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

  • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods» – Kā nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām tiek noteikts ar nodokli apliekamais objekts? Kāpēc Ministru kabineta noteikumi «Nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību apliekamā ienākuma noteikšanas un nodokļa maksāšanas kārtība» praksē sagādā daudz sarežģījumus?
  • 5. pants «Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi» – Kā klasificēt kafijas un tējas piedāvāšanu darba vietā? Kāda ir tiesu prakse par dzeramā ūdens nodrošināšanu, ko nav paredzēts precizēt normatīvajos aktos, tāpat kā kafijas un tējas piedāvāšanu/nodrošināšanu?
  • 16. pants «Nodokļa atlaide par ārvalstīs samaksāto nodokli» – Kāpēc praksē šī panta normas sagādā diskriminējoša rakstura problēmas?