Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2014. gada 11. jūliju.

Rokasgrāmatā ir pieejami jaunākie likuma «Par nodokļiem un nodevām» grozījumi, kas pieņemti 5. jūnijā un stājas spēkā 3. jūlijā.

Savukārt likumam «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» (ar grozījumiem, kas Saeimā ir pieņemti līdz 2013. gada 6. novembrim) papildināti un aktualizēti šādu pantu komentāri:

  • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods» – akcentēts, kādas sabiedrības nevar izmaksāt ārkārtas dividendes, un skaidrots, kā rīkoties, ja ir izmaksātas ārkārtas dividendes, bet pārskata gada beigās sabiedrībai veidojas zaudējumi;
  • 5. pants «Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi» – nosaukti četri būtiski aspekti, pamatojoties uz kuriem var izmaksāt ārkārtas dividendes;
  • 6.6 pants «Izdevumi pētniecībai un attīstībai» – skaidrota īpašas nodokļa atlaides par nodokļa maksātāja izdevumiem pētniecības un attīstības projekta ietvaros piemērošanas kārtība, kas stājās spēkā ar 1. jūliju.
  • 11. pants «Dividenžu aplikšana ar nodokli» – uzzināsiet atbildes uz šādiem jautājumiem:
    • Kāds ir ieturējuma nodokļa apmērs ārkārtas dividenžu izmaksām uz zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm?
    • Kādos gadījumos un cik lielā apmērā kapitālsabiedrība var izmaksāt ārkārtas dividendes?
    • Kādi priekšnoteikumi jāievēro, lai dalībnieki pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu izmaksām?