Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2013. gada 10. jūliju.

Komentāri veikti atbilstoši 2013. gada 25. aprīļa grozījumiem likumā «Par nodokļiem un nodevām» (stājās spēkā šī gada 29. maijā)  un 2013. gada 6. jūnija grozījumiem likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» (stājās spēkā šī gada 5. jūlijā).

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti šādi likuma «Par nodokļiem un nodevām» komentāri:

  • 16.1 pants «Nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanu» un 23.2 pants «Principi preču, darbu un pakalpojumu cenas noteikšanai nodokļu aprēķināšanas vajadzībām» – par kārtību, kādā noslēdzama vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanu.

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildinātas un aktualizētas šādas likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» normas un to komentāri:

  • 1. pants «Likumā lietotie termini»;
  • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods» – par izmaiņām nodokļa piemērošanā dividenžu maksājumiem zemu nodokļu un beznodokļu valstīs un teritorijās izveidotām sabiedrībām;
  • 4. pants «Rezidenta un pastāvīgās pārstāvniecības apliekamais ienākums»;
  • 5. pants «Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi»;
  • 6. pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana» – par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, kurus veic darba devējs savu darbinieku labā, un ar algas nodokli apliekamā ienākuma aprēķināšanu darbiniekiem;
  • 9. pants «Zaudētie parādi»;
  • 17.2 pants «Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem» – par izmaiņām valsts atbalsta sniegšanā nodokļa atlaides veidā.