Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2012. gada 18. janvāri. Komentāri veikti atbilstoši 2012. gada 27. septembra (stājās spēkā 2012. gada 18. oktobrī) un 13. decembra (stājās spēkā 2013. gada 11. janvārī) grozījumiem likumā «Par nodokļiem un nodevām».

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti šādi likuma «Par nodokļiem un nodevām» komentāri:

 • 7.2 pantā «Valsts ieņēmumu dienesta izdotā administratīvā akta un citu lēmumu un dokumentu paziņošana, izmantojot elektroniskos sakarus» – par VID lēmumu (administratīvo aktu) paziņošanu nodokļu maksātājam (adresātam) un to spēkā stāšanās brīdi;
 • 11. pantā «Valsts nodevu objekti» – par valsts nodevu objektiem, kuri ir spēkā ar 2013. gadu;
 • 14. pants «Nodokļu maksātāju klasifikācija» – par fiziskas personas dzīvesvietas kritērija piemērošanu nodokļu rezidences statusa noteikšanai;
 • 15. pantā  «Nodokļu maksātāju pienākumi» – par algas nodokļu grāmatiņām;
 • 16. pantā «Nodokļu maksātāju tiesības» – par maksājamo nodokļu un  nodevu apmēru pārskatīšanas un pārmaksāto nodokļu atmaksas termiņiem un nosacījumiem,
 • 22. pantā «Konfidencialitāte» – par nodokļu administrācijas tiesībām publiskot informāciju par nodokļu parādiem;
 • 23. pantā «Nodokļa maksājuma apmēra precizēšana» – par VID tiesībām apstrīdēt nodokļu maksātāja darījumus, ņemot vērā to ekonomisko būtību un pamatojoties uz VID iegūto informāciju;
 • 25. pantā «Nodokļu parādu dzēšana» – par juridiskās personas izbeigšanos un likuma normu saskaņošanu ar Maksātnespējas likuma normām;
 • 25.3 pantā «Nokavējuma naudas dzēšana, iestājoties zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskajam pamatam» – par VID vai attiecīgās pašvaldības pienākumu dzēst nokavējuma naudu, kas ir aprēķināta par periodu, kad nodokļu maksātājam ir bijusi nepamatoti vai pretlikumīgi liegta iespēja rīkoties ar tā finanšu līdzekļiem;
 • 37. pantā «Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu nodokļu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība» – par nodokļa maksātāja iesnieguma par VID amatpersonas lēmuma apstrīdēšanu izskatīšanas termiņiem.

Tāpat arī papildināti pielikumi:

 • Ar likumu «Par uzņēmuma ienākuma nodokli» saistītie tiesību akti un tā piemērošanai izdotie Ministru kabineta noteikumi;
 • Likuma «Par nodokļiem un nodevām» piemērošanai izdotie Ministru kabineta noteikumi;
 • 2012. gadā piemērojamās nodokļu konvencijas.