Rokasgrāmata aktualizēta ar komentāriem par grozījumiem likumā «Par nodokļiem un nodevām» un likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli», kas ir pieņemti līdz 2012. gada aprīlim vai stājās spēkā ar 2012. gada aprīli, kā arī aktuāliem atsevišķu normu skaidrojumiem no autoru profesionālās pieredzes un prakses:

  • likuma «Par nodokļiem un nodevām» komentāri papildināti ar profesionāliem skaidrojumiem par grozījumiem likumā, kas stājās spēkā ar 2012. gada 1. aprīli. Minētie grozījumi likumā paplašina jēdziena «nodokļu prasījums» piemērošanu, tādējādi arī Valsts ieņēmumu dienesta pilnvaras attiecībā uz tādu nodokļu prasījumu izpildi, kuri paredz nodokļu vai nodevu piedziņu citas Eiropas Savienības dalībvalsts budžetā;
  • likuma «Par nodokļiem un nodevām» 3. panta komentāri papildināti ar skaidrojumu par likuma «Par nekustamā īpašuma nodokļa» piemērošanu, kas ar 2013. gada 1. janvāri paredz tiesības pašvaldībām pašām brīvi noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes atbilstoši likumā noteiktajām likmēm (0,2–3%), kā arī tiesības piemērot nodokļa atvieglojumus un atlaides;
  • likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» 6.4 panta komentāri papildināti, no profesionālās pieredzes skaidrojot ar nodokli apliekamā ienākuma koriģēšanu gadījumā, kad sabiedrībai radušās kredīta saistības, lai veiktu sabiedrības dalībniekiem izmaksas dividenžu veidā, vai sakarā ar pamatkapitāla samazināšanu, ja sabiedrībai nav brīvu naudas līdzekļu šādu izmaksu veikšanai;
  • likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» 17.2 panta komentāri papildināti ar skaidrojumu par Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumu Nr. 78 «Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība» piemērošanu, lai nodokļu maksātājs varētu piemērot lielo investīciju (virs 3 miljoniem latu) nodokļu atlaidi.

Ieskats materiālā:

Dalībnieku aizdevuma procenti

Praksē var rasties pamatots jautājums par apliekamā ienākuma koriģēšanu par procentu maksājumiem par aizdevumu, kas ņemts vai kas radies sakarā ar dividenžu izmaksu kapitālsabiedrības dalībniekiem vai arī pamatkapitāla samazināšanas gadījumā saskaņā ar dalībnieku lēmumu, kad dalībniekiem jāizmaksā tiem pienākošās summas sakarā ar pamatkapitāla samazināšanu, bet sabiedrībai nav naudas līdzekļu, lai veiktu šādas izmaksas.

Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāievēro Komerclikuma (KCL) normas par sabiedrības naudas līdzekļu izmaksām dalībniekiem. Dividenžu izmaksu un izmaksājamo dividenžu apmēru (sadalāmo peļņas apmēru) atbilstoši KCL 161. panta 1. daļai paredz dalībnieku lēmums kārtējā dalībnieku sapulcē pēc gada pārskata apstiprināšanas. Tomēr kapitālsabiedrība var izmaksāt dividendes tikai tad, ja tai ir pieejami naudas līdzekļi, lai veiktu dalībniekiem pienākošos summu izmaksu (t.i. ir sabiedrībā ir atbilstoša naudas plūsma). Līdz ar to līdz brīdim, kad peļņa faktiski var tikt sadalīta dalībniekiem, dividendes paliek Komercsabiedrības rīcībā. Turklāt atbilstoši KCL 161. panta 6. daļai, dividendes, kuras desmit gadu laikā nav izņemtas, pāriet komercsabiedrības īpašumā.

No brīža, kad ir pieņemts dalībnieku lēmums par peļņas sadali (t.i., kad dividendes tiek aprēķinātas) līdz brīdim, kad tās tiek faktiski izmaksātas tās dalībniekiem, tās faktiski ir uzskatāmas par dalībnieku aizdevumu komercsabiedrībai, par kuru arī ir aprēķināmi procenti par aizdevuma izmantošanu.