Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2014. gada 7. oktobri.

Rokasgrāmatā ir pieejami jaunākie likuma «Par nodokļiem un nodevām» grozījumi, kas pieņemti 18. septembrī un stājās spēkā 1. oktobrī, kā arī to komentāri šādiem pantiem:

 • 24. pants «Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija»:
  • nosakot, ka sadalīt termiņos uz laiku līdz 5 gadiem var ne tikai nodokļu kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā aprēķinātos nokavētos nodokļu maksājumus, nokavējuma naudu un soda naudu, bet arī datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu un nokavējuma naudu;
  • paredzot tiesības nodokļu maksātājiem, kuru saimniecisko darbību (eksporta darījumus) ir negatīvi ietekmējuši Krievijas Federācijas noteiktie ierobežojumi ES produkcijas importam, lūgt sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku nodokļu maksājumus;
 • 26. pants «Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa» – par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas labprātīgas VID lēmuma izpildes nosacījumiem;
 • 41. pants «Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšana» – par tiesībām nodokļu maksātājam ierosināt noslēgt vienošanos ar VID datu pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma par nodokļu uzrēķinu izpildi.

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par nodokļiem un nodevām» šādu pantu komentāri:

 • 6. pants «Nodokļu un nodevu maksāšana» – par nodokļu maksājumu ieskaita aizliegumu;
 • 7.1 pants «Padziļinātās sadarbības programma» – par priekšrocībām, kādas ir noteiktas Padziļinātās sadarbības programmā;
 • 16.1 pants «Nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanu»;
 • 17. pants «Nodokļu administrācijas tiesības»;
 • 23.2 pants «Principi preču, darbu un pakalpojumu cenas noteikšanai nodokļu aprēķināšanas vajadzībām»;
 • 26. pants «Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa»;
 • 34. pants «Atbildība par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties kā
  nodokļu maksātājam, un citiem nodokļu pārkāpumiem».

Savukārt likumam «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» papildināti un aktualizēti šādu pantu komentāri:

 • 6.5 pants «Īpaši noteikumi reprezentatīva vieglā automobiļa vērtības noteikšanai»;
 • 25. pants «Nodokļa maksāšanas uzsākšana un izbeigšana».