Atbildi uz minēto jautājumu gribētos sākt ar pretjautājumu: vai darba devējs lokālajos normatīvajos aktos ir noteicis darbiniekam pienākumu ziņot par savu slimības gaitu, kādā veidā, cik bieži? Saskaņā ar likuma «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu» 13. pantu darbnespējas maksimālais ilgums var būt 26 nedēļas, skaitot no darba nespējas pirmās dienas, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai 52 nedēļas triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem. Ja darbinieks neierodas darbā pēc minēto termiņu beigām, tad tas uzskatāms par neattaisnotu darba kavējumu, un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1. punktu. Jāatzīmē, ka darbnespējas lapas var izsniegt ne tikai tās poliklīnikas ārsti, kurā jūs centāties noskaidrot situāciju, kā arī cilvēks var atrasties ne tikai savā dzīvesvietā. Šobrīd jūs varat nosūtīt uz darbinieka dokumentos norādīto dzīvesvietu vēstuli (labāk – ierakstītu) ar lūgumu jūs informēt par viņa darbā neierašanās iemesliem. Taču, ja darbinieks uz šo vēstuli neatbildēs vai vēstule nesasniegs adresātu, tas nebūs pamats izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības.