Ja kvalifikācijas paaugstināšanas pamats ir darba devēja rīkojums un apmācības notiek darba laikā, darba devēja pienākums ir segt izdevumus, saistītus ar kvalifikācijas celšanu, saglabāt darba vietu (DL 96. pants) un izmaksāt atlīdzību (DL 74. panta pirmās daļas 3. punkts). Šajā gadījumā kvalifikācijas celšana ir uzskatāma par līdzvērtīgu darba pienākumu veikšanai. Līdz ar to, ja darbinieks var piedalīties kvalifikācijas celšanā, tad viņš var arī pildīt darba pienākumus. Savukārt, ja darbinieks pilda darba pienākumus un par šo pašu periodu iesniedz darba devējam darbnespējas lapu, tiek apmaksāta tikai darbnespējas lapa.