Zemesgabala nomas līgums

E-grāmatā «Zemesgabala nomas līgums» ir zemesgabala nomas līguma paraugs, kuru veido šādas daļas:

 1. definīcijas;
 2. līguma priekšmets;
 3. līguma darbības termiņš;
 4. nomas maksa;
 5. būvniecība;
 6. apliecinājumi;
 7. nomnieka tiesības un pienākumi;
 8. iznomātāja tiesības un pienākumi;
 9. nepārvarama vara;
 10. nomas tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā;
 11. līgumsodi;
 12. zemesgabala nodošana pēc līguma termiņa beigām;
 13. līguma izbeigšana;
 14. piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība;
 15. pārējie noteikumi.

Komentāros par zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām skaidroti atsevišķi līguma parauga punkti.

«Zemesgabala nomas līguma» autori ir ZAB Tamberga&Partneri – advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā.

«Zemesgabala nomas līgums» ir «Līgumu rokasgrāmatas» nodaļa.