Telpu nomas līgums

E-grāmatā «Telpu nomas līgums» ir telpu nomas līguma paraugs, kuru veido šādas daļas:

 1. definīcijas;
 2. līguma priekšmets;
 3. līguma darbība;
 4. maksājumi;
 5. nodrošinājums;
 6. nomnieka tiesības un pienākumi;
 7. iznomātāja tiesības un pienākumi;
 8. līguma izbeigšana;
 9. telpu atbrīvošana;
 10. nepārvarama vara;
 11. piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība;
 12. pārējie noteikumi.

Līguma pielikumā ir telpu nodošanas–pieņemšanas akta paraugs, savukārt komentāros par telpu nomas līgumu skaidroti atsevišķi līguma parauga punkti.

«Telpu nomas līguma» autori ir ZAB Tamberga&Partneri – advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā.

«Telpu nomas līgums» ir «Līgumu rokasgrāmatas» nodaļa.