Dzīvokļa pirkuma līgums

E-grāmatā «Dzīvokļa pirkuma līgums» ir dzīvokļa pirkuma līguma paraugs, kuru veido šādas daļas:

  1. definīcijas;
  2. līguma priekšmets;
  3. pirkuma cena un tās samaksas kārtība;
  4. pušu apliecinājumi un garantijas;
  5. pušu pienākumi;
  6. līguma spēkā esamība un tā izbeigšana;
  7. nepārvarama vara;
  8. piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība;
  9. pārējie noteikumi.

Komentāros par dzīvokļa pirkuma līgumu skaidroti atsevišķi līguma parauga punkti.

«Dzīvokļa pirkuma līguma» autori ir ZAB Tamberga&Partneri – advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā.

«Dzīvokļa pirkuma līgums» ir «Līgumu rokasgrāmatas» nodaļa.