Kā savam biznesam piesaistīt jaunus klientus un kopā ar tiem iekļauties vienotā izaugsmes un panākumu maratonā? Kā novērst klientu aizplūdi pie konkurentiem un nodrošināt, lai viņiem nekad nekas tāds pat prātā neienāktu? Tā rokasgrāmatu jaunākās tēmas piesaka Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG). Lasīt vairāk »

«[..] lai gan Satversmes tiesa varas dalīšanas sistēmā institucionāli tiek uzskatīta par tiesu, tā funkcionāli rīkojas likumdošanas jomā kā negatīvais likumdevējs, atceļot normatīvajos aktos ietvertās normas,» tā papildināto informāciju par Satversmes tiesu piesaka rokasgrāmatas autors ZAB COBALT, kas jaunākajos papildinājumos iekļāvis informāciju par: Lasīt vairāk »

  • Vai sabiedrības negatīvais viedoklis var būt par pamatu būvatļaujas atcelšanai?
  • Kāda ir atšķirība starp būvatļaujas derīguma termiņu un būvatļaujas darbības laiku?
  • Kādi var būt šķēršļi, lai veiktu būves nojaukšanu?
  • Vai lēmumu par detālplānojuma izstrādi var pieņemt pašvaldības pēc savas iniciatīvas?
  • Kad ir nepieciešams detālplānojums?
  • Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par būves pieņemšanu ekspluatācijā?
  • Kad ir iespējams atkāpties no pienākuma pieņemt lēmumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu? Lasīt vairāk »

Kā rīkoties, ja darbinieks savu pienākumu izpildei izmantos sev piederošu aprīkojumu? Kā novērst iespējamos pārpratumus ar izdevumu segšanu un avansa pieprasīšanu? Kā tiek izstrādāts darba koplīguma saturs? Kāds ir pie mums izplatītākais uzņēmumu veids? Vai darba devējs var noteikt vēl kādu ieturējumu, kas nav minēts Darba likumā (78. pants)? Ar ko var būt saistīta pārmaksātā summa (ieturējumu, kas izriet no darba devēja atprasījuma tiesībām, kontekstā)?! Kā praksē izpaužas atprasījuma tiesības, ja darbinieks ir izmantojis atvaļinājumu un izbeidz tiesiskās attiecības? Kādas ir izņēmumi, kad darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas, bet darba devējam šādas atprasījuma tiesības nepastāv? Lasīt vairāk »

«Naudas atmazgāšana sagrauj vērtības. Tā veicina ekonomisko noziedzību un zemiskas darbības, piemēram, korupciju, terorismu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, narkotiku un cilvēku tirdzniecību, turot vai pārvietojot nepieciešamos līdzekļus, lai izdarītu šo noziegumu pārsūtīšanu. Tas var dziļi kaitēt organizācijas un valsts reputācijai», tā mūsdienās aktuālo jautājumu par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu piesaka risku pārvaldības ekspertes – Anita Hāznere un Anda Krauze. Lasīt vairāk »